REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho – internetového obchodu a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Reklamačný poriadok je prílohou Všeobecných obchodných podmienok www.puls.sk

Ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne chyba, kupujúcemu vzniká oprávnenie na uplatnenie práva zo zodpovednosti za chyby tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. 

Možnosť uplatniť reklamáciu vzniká splnením:

  • reklamovaný tovar musí byť v záručnej dobe,
  • spolu s tovarom musí byť predložený doklad o zaplacení tovaru a/alebo záručný list – jednoznačný a detailný opis závady tovaru.

Záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. Zák.). Záručná doba 24 mesaicov platí pri predai tovaru kupujúcemu, ktorý zakúpený tovar bude využívať na súkromné účely (podľa §620 Obč. Zák.).  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu  /v zľave/ z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Vyhlásením v záručnom liste alebo v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste alebo v doklade o kúpe.

 

V prípade ak je kupujúci podnikateľom alebo právnickou osobou, dĺžka záručnej doby sa riadi záručnými podmienkami výrobcu (podľa §629 ods. 2 Obč. Zák.). Dĺžka záručnej doby sa stanovuje na 6, 12 alebo 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ide o zmluvnú záruku, ak kupujúci je podnikateľ – (fyzická/právnická osoba) a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie.

Konkrétne na značky Wahl, Andis, Babyliss, Hairway, Gama, Ayala 12 mesiacov, Jaguar Solingen, Olivia Garden, Eurostil 6 mesiacov. 

Uplatnenie reklamácie

Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu riadne vyplnený a potvrdený záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto vydania záručného listu doklad o kúpe (faktúra). Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.) do 30 kalendárnych dní. Ak sa chyba nedá opraviť ponúkne sa zákazníkovi výmena tovaru. V prípade, že sa už takýto tovar nenachádza na sklade, zákazník si môže vybrať iný z aktuálne ponúkaných produktov v rovnakej cene, poprípade môže zákazník žiadať o vrátenie peňazí. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru alebo prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky (+421 903 631 842) alebo e-mailom (info@puls.sk) oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

V prípade výmeny tovaru resp. vrátenie tovaru do 14 dní produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale, s visačkami a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.

Reklamovaný tovar kupujúci doručí na adresu: 

PULS Hair s.r.o., Partizánska 3878, 085 01 Bardejov

Upozornenie: Reklamovaný tovar zaslaný na adresu sídlo firmy: Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov nebude doručený, a preto po uplynutí doby uloženia na pošte bude späť vrátený odosielateľovi.  Náklady za zaslanie a vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša v plnej výške zákazník.

POZOR: Zakúpený tovar nevracajte na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť! Znečistený tovar (hlavne strihacie strojčeky a fény na vlasy od vlasov) z hygienických dôvodov nepreberáme. Preto je potrebné, aby ste tovar pred jeho vrátením dôkladne očistili. 

Pripomíname, že pri každom u nás zakúpenom strihacom, holiacom strojčeku a niektorých profesionálnych kaderníckych nožniciach najvyššej rady, je pribalený olej s kefkou na čistenie, ktorými treba nástroje pravidelne čistiť. 

V prípade, ak pri strihaní strihacím strojčekom dochádza k ťahaniu a trhaniu vlasov, je potrebné strihaciu hlavu naolejovať. Ak aj po naolejovaní nedôjde k náprave, je potrebná následná výmena strihacej hlavy, aby sa zabránilo celkovému poškodeniu strihacieho strojčeka. K takémuto opotrebovaniu strihacej hlavy dochádza často aj v záručnej dobe strojčeka, to však nie je dôvod na reklamáciu strihacieho strojčeka. Opotrebovanie strihacej hlavy je prirodzenou technickou záležitosťou, ktorú je možné vyriešiť kúpou a následnou výmenou strihacej hlavy. 

Ak dochádza k prehrievaniu strihacieho strojčeka, je to spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym čistením strihacej hlavy, poprípade opotrebovaním strihacej hlavy. K prehrievaniu strojčeka dochádza po tom, ako sa začne prehrievať strihacia hlava. 

Ak kupujúci uvedie ako dôvod reklamácie trhanie vlasov pri použití strihacieho strojčeka alebo prehrievanie strihacieho strojčeka, stav reklamovaného strihacieho strojčeka posúdi servisný technik. Ak sa po posúdení servisného technika nenájde iná závažná vada ako to, že na strihacom strojčeku bola zanedbaná alebo nedostatočne vykonávaná starostlivosť alebo , že je strihacia hlava opotrebovaná, v takomto prípade dôjde k zamietnutiu reklamácie. Strihacia hlava bude prečistená, avšak kvalita jej následného používania pri strihaní bude ovplyvnená stupňom jej opotrebovania.

Prečistenie strihacej hlavy nebude spoplatnené.

Ak kupujúci reklamuje strihací strojček s problémom rezania strihacej hlavy, v takom prípade ide o jej opotrebovanie, nesprávne nastavenie alebo mechanické poškodenie /pádom strojčeka na podlahu došlo k ulomeniu zuba/. Nesprávne nastavenie strihacej hlavy si vie kupujúci nastaviť sám. Ak však došlo k pádu strihacieho strojčeka a následnému ulomeniu zuba, je potrebné strihaciu hlavu vymeniť za novú. Ak je rezanie strihacej hlavy spôsobené inou vadou, poškodenie posúdi servisný technik. Ak servisný technik posúdi, že za rezanie môže zlé nastavenie poprípade pád strojčeka, reklamácia nebude uznaná.