OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetový obchod PULS prevádzkuje:

PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov

IČO: 46617744| IČ DPH: SK 2023499544 | DIČ: 2023499544

I.    Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou PULS Hair s.r.o., IČO 46617744 (ďalej len “ prevádzkovateľ”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu https://www.puls.sk (ďalej len “obchod”).
 2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom, požadovaných údajov a náležitostí.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sa záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 6. Kupujúci hradí poštovné pri nákupe nábytku a veľkej elektroniky!

III. Dodacie podmienky, termíny 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (GLS, Remax, Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho na osobný odber, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou prevzatia tovaru a zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-7 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Dadacia lehota pri nákupe nábytku je cca 1 mesiac.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku u kuriéra alebo osobne u prevádzkovateľa v odberných miestach) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred) pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 2. Kúpna cena pri zasielaní tovaru do ČR je splatná pri objednaní tovaru (prevodom na účet IBAN:SK28 5600 0000 0036 2620 5001).
 3. Kupujúci hradí poštovné pri nákupe nábytku a veľkej elektroniky!

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Obsah výrobku nesmie byť spotrebovaný viac ako z jednej štvrtiny objemu. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Tovar môžete vrátiť do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Cena zaplatená za poštovné a balné sa nevracia!
 2. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

VI. Záruka a záručná doba

 1. Kupujúcemu odporúčame, aby si balík skontroloval ihneď po prevzatí od prepravcu. Ak na ňom vizuálne vidí známky poškodenia /roztrhaná krabica, mokrá krabica/, ktoré boli zjavne spôsobené prepravcom, má nárok balík neprebrať. V takomto prípade odporúčame spísať s prepravcom protokol o škode alebo balík odmiestnuť prebrať. Následne kontaktujte predajcu na info@puls.sk. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar zákonnú záruku 24 mesiacov od dňa predaja. Záručná doba 24 mesiacov je stanovená pri predaji tovaru súkromným osobám na používanie tovaru na súkromné účely. Fyzickým osobám- podnikateľom a právnickým osobám sa dĺžka záručnej doby stanovuje záručnými podmienkami výrobcu podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ide o zmluvnú záruku na dobu 6, 12 mesiacov, ak kupujúci je podnikateľ – (fyzická/právnická osoba) a tovar kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Konkrétne na značky Wahl, Andis, Babyliss, Hairway, Gama, Ayala 12 mesiacov, Jaguar Solingen, Olivia Garden, Eurostil 6 mesiacov.
 3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neodborným zásahom neautorizovaného servisu, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 4. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na “Dodacom liste” je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.
 5. Funkciu záručného listu preberá vystavený daňový doklad o zaplatení (faktúra, blok z registračnej pokladne). Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

V. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

 1. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo          zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedný pracovník je povinný po   preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto   lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
 2. Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzky spoločnosti. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

VI. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

VII. Miesto reklamácie

 1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie prevádzka PULS Hair s. r. o., Partizánska 3778, 085 01 Bardejov. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne sa reklamácie uplatňujú v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.

VIII. Odstránenie chyby

 1. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
  1. bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
  2. výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
  3. výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.
 2. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

IX. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

 1. Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
 2. Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

X. Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 1. Kupujúci– spotrebiteľ – má právo sa na predávajúceho obrátiť so žiadosťou o nápravu (info@puls.sk), v prípade ak nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo v domnienke, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu práv. Ak predávajúci túto žiadosť zamietne alebo na ňu do 30 kalendárnych dní neodpovie, kupujúci má právo na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zбkona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm  
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “ Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.